لیست قیمت وال پست و میلگردبستر

 

جهت مشاهده قیمت هر محصول لطفا روی ” مشاهده قیمت ها ” کلیک کنید

‘واحد فروش شرکت کهن پیشه’

وال پست منقطع طول ۴۰ سانت برای مقاطع عمودی :
برای دیوار ۲۰ سانتی ( عرض وال پست ۲۰٫۵ )

 

وال پست منقطع طول ۴۰ سانت برای مقاطع عمودی :
برای دیوار ۱۵ سانتی ( عرض وال پست ۱۵٫۵ )

 

وال پست منقطع طول ۴۰ سانت برای مقاطع عمودی :
برای دیوار ۱۰ سانتی ( عرض وال پست ۱۰٫۵ )

 

وال پست منقطع طول ۲۰ سانت برای مقاطع افقی :
برای دیوار ۲۰ سانتی ( عرض وال پست ۲۰٫۵ )

 

وال پست منقطع طول ۲۰ سانت برای مقاطع افقی :
برای دیوار ۱۵ سانتی ( عرض وال پست ۱۵٫۵ )

 

 

 

وال پست منقطع طول ۲۰ سانت برای مقاطع افقی :
برای دیوار ۱۰ سانتی ( عرض وال پست ۱۰٫۵ )

 

 

 

میلگرد بستر خرپایی برای دیوار باعرض ۲۰ سانت
( شاخه های ۳ متری )
 

 

 

 

میلگرد بستر خرپایی برای دیوار باعرض ۱۵ سانت
( شاخه های ۳ متری )
 

 

 

 

میلگرد بستر خرپایی برای دیوار باعرض ۱۰ سانت
( شاخه های ۳ متری )
 

 

 

 

میلگرد بستر نردبانی برای دیوار باعرض ۲۰ سانت
( شاخه های ۳ متری )

 

 

 

 

میلگرد بستر نردبانی برای دیوار باعرض ۱۵ سانت
( شاخه های ۳ متری )

 

 

 

 

میلگرد بستر نردبانی برای دیوار باعرض ۱۰ سانت
( شاخه های ۳ متری )

 

 

 

 

وادار میانی H برای دیوار ۲۰ سانتی متر
( شاخه های ۳ متری )

 

 

 

 

وادار میانی H برای دیوار ۱۵ سانتی متر
( شاخه های ۳ متری )

 

 

 

 

وادار میانی H برای دیوار ۱۵ سانتی متر
( شاخه های ۲ متری )

 

 

 

 

وادار میانی H برای دیوار ۱۵ سانتی متر
( شاخه های ۱٫۵ متری )

 

 

 

 

وادار میانی H برای دیوار ۱۰ سانتی متر
( شاخه های ۳ متری )

 

 

 

 

وادار انتهایی u برای دیوار ۲۰ سانتی متر
( شاخه های ۳ متری )

 

 

 

 

وادار انتهایی u برای دیوار ۱۵ سانتی متر
( شاخه های ۳ متری )

 

 

 

 

وادار انتهایی u برای دیوار ۱۵ سانتی متر
( شاخه های ۲ متری )

 

 

 

 

وادار انتهایی u برای دیوار ۱۵ سانتی متر
( شاخه های ۱٫۵ متری )

 

 

 

 

وادار انتهایی u برای دیوار ۱۰ سانتی متر
( شاخه های ۳ متری )