مزایای اقتصادی سیستم سقف وافل

مزایای اقتصادی سیستم سقف وافل

 

1- حذف هزینه روغن کاری و دکفراژ آسان قالب ها به علت وزن کم و شکل منحصر به فرد قالب و در نهایت کاهش هزینه نیروی انسانی .

2- بتن خوری کمتر نسبت به سایر سیستم ها و در نهایت کاهش بار مرده سازه و کاهش هزینه ساخت .

4- کاهش میزان میلگرد مصرفی در سقف.

5- امکان استفاده بیش از 70 بار در سقف ها ، بالا بودن دوره تکرار و کاهش هزینه ها بر خلاف سیستم کوبیاکس و یوبوت و یا تیرچه بلوک .

6- استفاده از تیرچه درجا و در نتیجه حذف هزینه ساخت وحمل تیرچه وامکان کنترل فواص میلگردهای برشی تیرچه برخلاف سیستم سنتی

7- امکان بازیافت مواد اولیه قالب ها و بازگشت سرمایه بر خلاف سیستم کوبیاکس و یوبوت و یا تیرچه بلوک سنتی .

8- امکان عبور تاسیسات از زیر سقف و کاهش هزینه های مربوط به کفسازی.

9- حذف هزینه سقف کاذب در پارکینگها و کاهش چشمگیر آن در واحدهای تجاری.

13- امکان تعبیه پلیت اتصال سقف کاذب و جلوگیری از تخریب بتن سقف بعد از بتن ریزی و هزینه های ناشی از آن .

14- حذف هزینه بلوک سفالی یا سیمانی یا یونولیت در سیستم یکطرفه نسبت به تبرچه بلوک .

16- حذف هزینه گوی های مدفون در بتن در سیستم دوطرفه نسبت به دال حبابی وکاهش هزینه زیرسازی سقف نسبت به دال بتنی .   

 

 علل کاهش مصرف میلگرد در سیستم تیرچه درجا (سقف وافل) 

1- استفاده از مش فوقانی سقف جهت مونتاژ تیرچه در صورت احراز شرایط بارگذاری و تحمل نیروی فشاری سقف .

2- استفاده از تمام سطح مقطع میلگردهای تیرچه و عدم نیاز به جوشکاری و تمهیدات ملزوم به آن در انتخاب نمره میلگرد.

3- به دلیل استفاده از سنجاق به جای میلگرد زیگزاگی تیرچه و امکان تنظیم فاصله سنجاق ها از یکدیگر در نقاط غیر بحرانی.

4-امکان استفاده از میلگرد بالایی تیرچه جهت مونتاژ میلگرد سر تیرچه و عدم نیاز به اورلب نمودن آن، در صورت لحاظ درمحاسبات.

 

علل کاهش مصرف بتن در سیستم (سقف وافل) : 

1- امکان افزایش فاصله آکس به آکس تیرچه ها و بزرگتر شدن حفره ی بتن و کاهش ابعاد المانها به علت وزن کم سقف .

2- صلبیت نسبی قالب به سایر قالب های موجود ( اعم از یونولیت و .... ) و عدم نفوذ بتن به داخل قالب .

 

 

 علل پیشرفت سریع پروژه در سیستم (سقف وافل)

1- سبک بودن قالب ها و عدم نیاز به نیروی کار اضافی جهت مونتاژ و باز و عدم نیاز به روغن کاری و سهولت فک قالب از سقف با سرعت بالا.

2- عدم نیاز به حمل و جاگذاری تیرچه با تاور یا بالابر در طبقات غیر هم سطح و مونتاژ قالبها در طولهای تا چهار متر به صورت یکپارچه.

3- عایق حرارت در مقابل سرما بوده و خشک شدن بتن در هوای سرد را تسریع میبخشد.

 

 علل کاهش هزینه های نازک کاری در سیستم تیرچه درجا (سقف وافل)

1- عدم نیاز به ایجاد اختلاف ارتفاع در سقف جهت ساخت باکسهای معماری به علت شکل سقف مجوف.

2-عدم نیاز به تمهیدات اضافی جهت اجرای نور مخفی.

3-عدم نیاز به سقف کاذب در پارکینگ ها به علت اکسپوز بودن سطح بتن.

4-کاهش 50درصدی هزینه های سقف کاذب در مراکز تجاری .

5- کاهش هزینه اجرای سقف کاذب به علت امکان اجرای تمهیدات لازم برای نصب قبل از بتن ریزی .

علل افزایش ایمنی سقف در سیستم تیرچه درجا (سقف وافل)

1-یکپارچه بودن بتن ریزی و افزایش صلبیت دیافراگم و کاهش لرزش در سقف..

2-امکان افزایش نظارت در اجرای سقف و نحوه ی میلگرد گذاری تیرچه و کیفیت بتن تیرچه و درگیری آن با تیرهای کناری .

3- افزایش مقاومت سقف در برابر آتش سوزی و عایق صوت و حرارت به علت لایه هوای موجود مابین سقف کاذب و بتن سقف در طبقات.

4-کاهش بار مرده نسبت به سیستم تیرچه بلوک و افزایش راندمان سازه و افزایش ایمنی در اجرا به علت سبک بودن قالب ها.

 

 

جداول مقایسه اقتصادی سقف وافل برای هر متر مربع از سازه :

 

طبقات مسکونی :

 

N موضوع واحد قیمت افزایش/کاهش
1 هزینه یونولیت سقفی متر مربع 35000 - کاهش هزینه
2 هزینه ی جوشکاری و دستمزد ساخت و حمل تیرچه متر مربع 3000 - کاهش هزینه
3 هزینه ی سقف کاذب متر مربع 6000 + افزایش هزینه
4 هزینه مصرف بتن به میزان متوسط 02/0 متر مکعب متر مربع 2000 - کاهش هزینه
5 هزینه مصرف میلگرد به میزان متوسط 3 کیلوگرم متر مربع 14000 - کاهش هزینه
6 تفاوت هزینه زیرسازی و اجرا متر مربع 5000+ افزایش هزینه
7

هزینه قالب سقف وافل برای دوره بازگشت حداقل 50 بار

(با احتساب بازگشت سرمایه از طریق بازیافت مواد اولیه)

متر مربع 6500 + افزایش هزینه
میزان صرفه جویی سیستم سقف وافل در هر مترمربع نسبت به سیستم تیرچه یونولیت 36500 تومان

 

طبقات پارکینگ و تجاری :

N موضوع واحد قیمت افزایش/کاهش
1 هزینه یونولیت سقفی متر مربع 35000 - کاهش هزینه
2 هزینه ی جوشکاری و دستمزد ساخت و حمل تیرچه متر مربع 3000 - کاهش هزینه
3 هزینه ی سقف کاذب متر مربع 50000 - کاهش هزینه
4 هزینه مصرف بتن به میزان متوسط 02/0 متر مکعب متر مربع 2000 - کاهش هزینه
5 هزینه مصرف میلگرد به میزان متوسط 3 کیلوگرم متر مربع 14000 - کاهش هزینه
6 تفاوت هزینه زیرسازی و اجرا متر مربع 5000 + افزایش هزینه
7

هزینه قالب سقف وافل برای دوره بازگشت حداقل 50 بار

(بدون احتساب بازگشت سرمایه از طریق بازیافت مواد اولیه)

متر مربع 6500 + افزایش هزینه
میزان صرفه جویی سیستم سقف وافل در هر مترمربع نسبت به سیستم تیرچه یونولیت 92500 تومان
           

 

طبقات مسکونی :

N موضوع واحد قیمت افزایش/کاهش
1 هزینه گوی های ماندگارسقفی متر مربع 40000 - کاهش هزینه
2 هزینه ی دستمزد ساخت متر مربع 10000 - کاهش هزینه
3 هزینه ی سقف کاذب متر مربع 6000+ افزایش هزینه
4 هزینه مصرف بتن به میزان متوسط 2/0 متر مکعب متر مربع 20000 - کاهش هزینه
5 هزینه مصرف میلگرد به میزان متوسط 10 کیلوگرم متر مربع 47000 - کاهش هزینه
6 تفاوت هزینه زیرسازی متر مربع 10000 - کاهش هزینه
7

هزینه قالب سقف وافل برای دوره بازگشت حداقل 50 بار

(بدون احتساب بازگشت سرمایه از طریق بازیافت مواد اولیه)

متر مربع 6500 + افزایش هزینه
میزان صرفه جویی سیستم سقف وافلدر هر مترمربع نسبت به سیستم دال بتنی حبابی 114500 تومان

 

طبقات پارکینگ و تجاری :

N موضوع واحد قیمت افزایش/کاهش
1 هزینه گوی های ماندگارسقفی متر مربع 40000 - کاهش هزینه
2 تفاوت هزینه ی دستمزد اجرای سقف متر مربع 10000 - کاهش هزینه
3 هزینه ی سقف کاذب متر مربع ------- افزایش هزینه
4 هزینه مصرف بتن به میزان متوسط 2/0 متر مکعب متر مربع 20000 - کاهش هزینه
5 هزینه مصرف میلگرد به میزان متوسط 10 کیلوگرم متر مربع 47000 - کاهش هزینه
6 تفاوت هزینه زیرسازی متر مربع 10000 - کاهش هزینه
7

هزینه قالب سقف وافل برای دوره بازگشت حداقل 50 بار

(بدون احتساب بازگشت سرمایه از طریق بازیافت مواد اولیه)

متر مربع 6500 + افزایش هزینه
میزان صرفه جویی سیستم سقف وافل در هر مترمربع نسبت به سیستم دال بتنی حبابی 120500 تومان