طراحی و محاسبات

 

شرکت کهن پیشه در زمینه طراحی و محاسبــات سازه ای با بهرمندی از مجــرب ترین اکیپ هـــای طراحی و محاسبـــاتی یکی از

قدرمندترین مجموعه های طراحی و مشاوره ای در سطح کشور بوده که پروژه های طراحی گردیده گواه بر این موضوع می باشند.

خدمات این شرکت در بخش طراحی و مشاوره ای شامل بخش های ذیل می باشد .

1- طراحی و محاسبات سازه ای .

2- طراحی و محاسبات تاسیساتی .

3- طراحی و محاسبات زیرساختی .

4- بخش مشاوره ای در مورد تعیین کاربری ملک و نوع سیستم سازه ای مورد نیاز .

5- معرفی سیستم ها و تکنولوزی های نوین عمرانی و معماری .