اخبار

مزایای سقف وافل از جنبه معماری و فنی
۱۳۹۹/۷/۲۷

1-امکان استفاده از سطح داخل حفره های بتن جهت ایجاد باکس و نورمخفی در طبقات مسکونی و عدم نیاز به کاهش ارتفاع مفید طبقه

 

2-عدم نیاز به سقف کاذب در پارکینگها و مشاعات به دلیل سطح صاف و اکسپوز بتن پس از دکفراژ قالب ها (به علت سطح صاف قالب)

 

3-امکان افزایش فاصله ستون ها تا  17 متر و در نهایت تسهیل در جایگذاری پارکینگ و پارتیشن بندی کلی در طبقات

 

4-امکان عبور تاسیسات از زیر سقف و عدم نیاز به کاهش ارتفاع سازه به دلیل کفسازی در طبقات تجاری

 

5-امکان تعبیه تاسیسات الکتریکی در سقف قبل از بتن ریزی و عدم نیاز به سیم کشی روکار یا سوراخکاری سقف جهت عبور این

تاسیسات