اخبار

قیمت روز نبشی
۱۴۰۱/۶/۲۰

قیمت نبشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبشی آریان فولاد

 

 

 

 

 

 

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
155,050
0
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
147,710
0
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
154,130
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
158,720
+1.8%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
150,460
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
150,460
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
150,460
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
158,720
+3.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
158,720
+3.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
147,710
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
146,790
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
155,050
+1.2%
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
155,050
+1.2%
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
146,790
0
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
146,790
0
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
155,050
+1.2%
150*150 15 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
261,470
0

 

 

 

 

 

 

 

نبشی ظهوریان

 

 

 

 

 

 

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
155,970
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
157,800
+1.2%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
157,800
+1.2%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
157,800
+1.2%
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
159,640
0

 

 

 

 

 

 

نبشی شکفته 

 

 

 

 

 

 

 

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
173,400
+1.1%
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
160,560
+1.2%
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
157,800
+1.2%
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
157,800
+1.2%
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
161,470
+1.1%
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
161,470
+1.1%