اخبار

قیمت روز نبشی
۱۴۰۱/۳/۲۱

قیمت نبشی

 

 

 

 

 

نبشی آریان فولاد

 

 

 

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
171,110
0
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
171,110
0
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
170,650
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
178,900
+1.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
171,110
0
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
169,270
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
171,110
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
178,900
+1.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
169,270
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
178,900
+1.0%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
170,190
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
178,900
+1.0%
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
170,190
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
178,900
+1.0%
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
170,190
0
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
178,900
+1.0%

 

 

 

 

نبشی ظهوریان

 

 

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
174,320
+1.1%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
170,650
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
170,190
+0.5%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
170,190
+0.5%
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
170,190
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
171,110
+1.1%

 

 

 

نبشی شکفته 

 

 

 

 

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
184,410
+1.0%
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
175,230
0
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
178,900
+1.0%
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
171,560
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
172,020
0
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
178,900
+1.0%
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
171,110
0
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
178,900
+1.0%
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
178,900
+1.0%
80*80 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
170,190
0
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
170,190
0
100*100 10 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
172,020
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/21
172,020
0
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/21
178,900
+1.0%