اخبار

قیمت روز میلگرد
۱۴۰۰/۹/۱۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

 

  نام نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت توضیحات بیشتر
  میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم
151,840 ریال
1400/9/10-11:12
  میلگرد آجدار 8 شاخه A2 بنگاه تهران کیلوگرم 1400/9/10-13:18
  میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم
150,000 ریال
1400/9/10-11:12
  میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
150,000 ریال
1400/9/10-11:13
  میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
147,250 ریال
1400/9/10-11:13
  میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
147,250 ریال
1400/9/10-11:13
  میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
147,250 ریال
1400/9/10-11:13
  میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
147,250 ریال
1400/9/10-11:13
  میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
147,250 ریال
1400/9/10-11:13
  میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
147,250 ریال
1400/9/10-11:13
  میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
147,250 ریال
1400/9/10-11:13