اخبار

قیمت روز میلگرد
۱۴۰۱/۶/۲۰

قیمت میلگرد راد همدان

 

 

 
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
158,030
+0.6%
میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
155,740
+0.6%
میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
152,530
+0.6%
میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
151,610
+0.6%
میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
151,610
+0.6%
میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
151,610
+0.6%
میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
151,610
+0.6%
میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
151,610
+0.6%
میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
152,070
+0.6%
میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
152,070
+0.6%

 

 

 

 

 

 

قیمت میلگرد ظفربناب

 

 

 

 

 

نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
151,380
+0.3%
میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
149,550
+0.3%
میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
149,550
+0.3%
میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
146,790
+0.3%
میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
146,790
+0.3%
میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
146,790
+0.3%
میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
146,790
+0.3%
میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
146,790
+0.3%
میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
146,790
+0.3%
میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
146,790
+0.3%

 

 

 

 

 

 

قیمت میلگرد حدیدسیرجان

 

 

 

 

 

نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
156,890
0
میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
155,050
0
میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
155,050
0
میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
151,380
0
میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
151,380
0
میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
151,380
0
میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
151,380
0

 

 

 

 

 

 

 

قیمت میلگرد آذرفولادامین

 

 

 

 

 

 

نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
144,960
0
میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
144,040
0
میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
144,960
0
میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
144,040
0
میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
142,210
0
میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
142,210
0
میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
142,210
0
میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
142,210
0
میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
142,210
0
میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
142,210
0
میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
142,210
0
میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/6/20
142,210
0