اخبار

قیمت روز میلگرد
۱۴۰۱/۳/۲۱

قیمت میلگرد راد همدان

 

نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
190,140
+0.6%
میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
187,570
+0.5%
میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
184,640
+0.6%
میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
183,720
+0.7%
میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
183,720
+0.7%
میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
183,720
+0.7%
میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
183,720
+0.7%
میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
183,720
+0.7%
میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
184,180
+0.7%
میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
184,180
+0.7%

 

 

 

 

قیمت میلگرد ظفربناب

 

 

 

نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
177,070
+0.3%
میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
175,230
+0.3%
میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
175,230
+0.3%
میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
171,560
+0.3%
میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
171,560
+0.3%
میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
171,560
+0.3%
میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
171,560
+0.3%
میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
171,560
+0.3%
میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
171,560
+0.3%
میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
171,560
+0.3%

 

 

 

 

قیمت میلگرد حدیدسیرجان

 

 

 

نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
181,660
+0.5%
میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
179,820
+0.5%
میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
179,820
+0.5%
میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
176,150
+0.5%
میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
176,150
+0.5%
میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
176,150
+0.5%
میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 1401/3/21
176,150
+0.5%