اخبار

قیمت روز میلگرد
۱۴۰۰/۶/۳۱

قیمت میلگرد ظفر بناب

 

  نام نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت توضیحات بیشتر
  میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم
144,500 ریال
1400/6/31-12:19
  میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم
142,670 ریال
1400/6/31-12:19
  میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
142,670 ریال
1400/6/31-12:19
  میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
140,830 ریال
1400/6/31-12:19
  میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
140,830 ریال
1400/6/31-12:19
  میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
140,830 ریال
1400/6/31-12:19
  میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
140,830 ریال
1400/6/31-12:19
  میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
140,830 ریال
1400/6/31-12:19
  میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
140,830 ریال
1400/6/31-12:19
  میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم
140,830 ریال
1400/6/31-12:19