اخبار

قیمت روز تیرآهن
۱۴۰۱/۶/۲۰

 

قیمت تیرآهن

 

 

 

تیرآهن ترک

 

 

 

 

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/20
30,183,490
0
8 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/20
19,266,060
0
10 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/20
36,238,540
0
33 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
431,200
0
36 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
403,670
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
541,290
0
45 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
422,020
0
50 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
403,670
0
55 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
550,460
0
60 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
550,460
0

 

 

 

 

 

تیرآهن روسیه

 

 

 

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
35 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
458,720
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
458,720
0
45 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
458,720
0
50 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
458,720
0
55 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
458,810
0
60 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/6/20
458,720
0

 

 

 

 

 

 

تیرآهن ذوب آهن

 

 

 

 

 

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
157,800
0
14 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
167,890
-0.3%
16 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
177,070
0
18 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
167,890
+1.1%
20 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
174,320
+4.4%
22 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
162,390
+1.7%
24 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
188,080
+11.4%
27 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
174,320
0
30 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/6/20
195,420
-0.9%

 

 

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/19
20,183,490
0
14 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/6/19
26,697,250
+3.6%
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/19
25,779,820
+0.4%
16 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/6/19
34,403,670
+2.7%
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/19
33,669,730
-0.3%
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/19
37,522,940
0
18 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/6/19
38,715,600
+2.4%
20 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/6/19
47,706,430
+3.0%
20 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/19
45,871,560
+1.6%
22 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/19
50,550,460
+0.2%
22 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/6/19
53,211,010
+4.5%
24 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/6/19
72,477,070
-2.5%
24 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/19
71,559,640
-2.5%
27 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/19
75,229,360
+1.1%
27 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/6/19
78,899,090
+4.9%
30 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/6/19
97,247,710
+1.9%
30 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/6/19
97,247,710
0