اخبار

قیمت روز تیرآهن
۱۴۰۱/۳/۱۸

 

قیمت تیرآهن

 

 

 

تیرآهن ترک

 

 

 

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 12 متری - بنگاه تهران 1401/3/18
29,816,520
0
8 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/3/18
14,678,900
0
10 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/3/18
33,944,960
0
33 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/18
366,980
0
36 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/18
366,980
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/18
366,980
0
45 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/18
366,980
0
50 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/18
366,980
0
55 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/18
366,980
0
60 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/3/18
366,980
0

 

 

 

 

 

 

تیرآهن ذوب آهن

 

 

 

 

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
178,900
+3.4%
12 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/3/17
25,871,560
0
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/3/17
25,045,880
+0.4%
14 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
160,560
+0.6%
14 12 متری - بنگاه اصفهان 1401/3/17
24,862,390
+2.3%
16 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
152,300
0
16 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/3/17
29,174,320
+1.0%
16 12 متری - بنگاه اصفهان 1401/3/17
28,899,090
+3.3%
18 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
152,300
0
18 12 متری - بنگاه اصفهان 1401/3/17
34,770,650
+3.6%
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/3/17
34,678,900
+0.8%
20 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
152,300
0
20 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/3/17
41,743,120
+0.7%
20 12 متری - بنگاه اصفهان 1401/3/17
41,559,640
+1.8%
22 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/3/17
48,623,860
+1.0%
22 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
152,300
0
22 12 متری - بنگاه اصفهان 1401/3/17
47,981,660
+1.6%
24 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/3/17
57,155,970
+1.3%
24 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/3/17
57,339,450
+0.5%
24 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
152,300
0
27 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/3/17
65,596,340
0
27 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/3/17
65,596,340
+1.4%
27 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
150,460
-1.2%
30 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/3/17
155,510
0
30 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/3/17
78,440,370
-49.3%
30 12 متری شاخه بنگاه اصفهان 1401/3/17
77,522,940
0